מדיניות האתר והעסק

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
העסק: ‘לרן-טו-פליי’ ו/או ‘learntofly’ ו/או ‘LEARN2FLY’
האתר: אתר האינטרנט בכתובת: www.learn2fly.co.il ו/או www.learntofly.co.il
השירותים: המוצרים והשירותים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
משתמש ו/או לקוח: כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הנמצאים בו, לרבות רכישת ו/או הזמנת טיסות ו/או מוצרים.

שימוש וגלישה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותקנון האתר.
הכתוב מטה מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים יחד.
האתר משמש כחנות אינטרנט למכירת הבאים: קורסים אינטרנטיים ללימוד תאוריה, טיסות חוויה, טיסות היכרות, טיסות ‘טייס ליום אחד’, טיסות מסחריות וכל הנגזר משירותים אלה.
התקנון הנ”ל הינו הבסיס החוקי להזמנות ו/או גלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין העסק לבין המשתמשים והלקוחות של האתר ו/או העסק.

אחריות המשתמש:
על אחריות המשתמש באתר לקרוא את התקנון בקפידה, שכן גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לנהוג ולפעול על פי התקנון.
ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר ו/או שירות דרך האתר, כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, מדיניות הביטולים ומדיניות האתר.
העסק ו/או האתר רשאי לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתו הסביר, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
מחירי המוצרים כוללים מע”מ (מס ערך מוסף), אם חל על פי הדין.

ביצוע הזמנות:
ביצוע הזמנות על ידי משתמש ו/או לקוח מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה יעשה אך ורק בצירוף הורה ו/או אפוטרופוס.
הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.

העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת, ללא הודעה מראש אך העסק יכבד הזמנות שכבר אושרו תרם מועד זה.
העסק רשאי ושומר לעצמו את הזכות למנוע גישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר ממשתמש ספציפי בהתאם לשיקול דעתו.
אין האמור בתקנון זה לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה בוצעה במסגרת האת.
העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי הטיסות מעת לעת, ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר יכנס לתוקף ביחס להזמנה שבוצעה לאחר שהמחיר התפרסם ו/או התעדכן.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני.
במידה ובעת ביצוע הזמנה ימסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט ו/או תתבצע ו/או שהשירותים יתקיימו כסדרם.
האתר רשאי בכל עת לשנות את המוצרים ו/או הפריטים המוצעים לרכישה באתר ו/או להחליפם ו/או להוסיף עליהם ו/או לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

בעת פעולת ההזמנה, יוודא המשתמש שאכן כל הפרטים נכונים ותואמים למציאות.
תנאי לביצוע רכישות באתר הוא החזקה של השתמש בכרטיס אשראי ו/או באמצעי תשלום תקף, שלא הוגבל ו/או נסחם מכל סיבה שהיא.
במידה ויבחר המשתמש לשלם בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ותוקפו.
במידה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר של צד ג’ כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האמור, הנו על דעתו ו/או בהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום.
המשתמש יישא באחריות הבלעדית המלאה ותגבה את העסק בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של הכרטיס ו/או אמצעי התשלום האחר ו/או צד ג’ כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר.
עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, יבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש בהעסקה אכן אושרה.
פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק יהוו ראייה סופית לקיום ו/או נכונות העסקה.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.
הנהלת האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום / כרטיס אשראי כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים ו/או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד במידה והמשתמש חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המשתמש להודיע להנהלת האתר בדרכים המקובלות על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

ביטול ו/או עיכוב באספקה:
העסק לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב בהספקה ו/או אי אספקה של השירותים אשר נגרמו כתוצאה מאחת הסיכום הבאות:
כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או אירועי מזג אוויר ו/או אירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות ו/או השבתות כלל משקיות ו/או השבתות של ספקים ונותני שירות ו/או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצר.
כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או העסק.
חשוב לציין כי מזג אוויר הינו הגורם העיקרי לביטול או לדחיית טיסה, משיקולי בטיחות וחוק לא ניתן להמריא לטיסה בכל מזג אוויר.
על כן, הלקוח יעודכן 24 שעות לפני הטיסה על מזג האוויר הצפוי ו/או החזוי לשעת הטיסה, ובהתאם לכך תתקבל ההחלטה האם הטיסה יוצאת לפועל או לא.


קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים ו/או בעסק, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, התכנים, מאמרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של העסק ו/או האתר בלבד.
זכויות אלה חלות על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת הטיסות וכו…
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשווק, למכור, לתרגם, להכניס שינויים, להשכיר, לשדר, לבצע, להציג, להנפיק רישיון או ליצור עבודות נגזרות כל מידע ו/או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות תכנים, מאמרים, מבחנים, סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב השירותים ותמונות בשירותים.
זכויות אלה חלות גם על שם האתר והשם המסחרי של האתר, אין לעשות שימוש ללא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של הנהלת האתר או העסק.

הטבות:
העסק יהיה רשאי להציע למשתמשי האתר, מבצעים והטבות על פי שיקול דעתו הבלעדית.
הטבות אלה ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיפורסמו באתר.
העסק יהיה רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות טלפון, הודעת טקסט, הודעת סמס, הודעת באפליקציית המסרים “וואטסאפ” בכפוף קבלת הסכמות על פי הדין.
העסק רשאי לבטל את המבצעים המוצעים בחנות בכל זמן שיבחר ללא הודעה מראש.

ביטול עסקה:
בקשה לביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בעמוד ‘צור קשר’ או בדוא”ל.
ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מיום ביצוע הרכישה ובתנאי שיש 2 ימי עסקים בטרם מועד מתן השירות.
במקרה של ביטול עסקה יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).
לא יתאפשר ביטול עסקה לאחר 14 ימים ממועד הרשמה או בטווח 2 ימי עסקים בטרם מועד מתן השירות, והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
שינוי מועד מתן השירות יתאפשר בכפוף לאישור האתר ולזמינות המועדים.
ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצע הלקוח את הרכישה.
האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

מדיניות הפרטיות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
העסק: ‘לרן-טו-פליי’ ו/או ‘learntofly’ ו/או ‘LEARN2FLY’
האתר: אתר האינטרנט בכתובת: www.learn2fly.co.il ו/או www.learntofly.co.il

ראשית כל חשוב להגיד, שהפרטיות שלך חשובה לנו מאוד, ואנו בעסק מתחייבים לעשות הכל כדי לשמור עליה.
ההסכמה לשימוש בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל ביקור נוסף (עוד מידע על אופן השימוש ב’עוגיות – cookies’ למטה).
במהלך השהות והשימוש באתר, ייתכן ויאספו פרטים אישים ובהתאם לכך, יאוחסנו ויעשה בהם שימוש בהמשך.
מידע נוסף כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אתו נרשמת בעת ביצוע הזמנה או יצירת קשר.
מידע שנכלל בעת יצירת קשר אתנו, בין אם בטלפון, ב”וואטסאפ”, בדואר אלקטרוני או דרך האתר.
במידה ותחשוף בפנינו פרטים אישיים של אדם אחר (צד שלישי), חלה עליך האחריות האישית לוודא את הסכמתו של אדם זה עבור שיתוף מידע זה אתנו על פי המדיניות הנ”ל.

בפרטים והמידע אשר נמסר לנו דרך האתר, יעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו:
1. ניהול האתר והעסק שלנו
2. התאמה האישית של האתר עבורך
3. לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים ו/או העתידיים באתר
4. אספקה ו/או שליחה של הצעות ו/או מוצרים שנרכשו על ידך באתר.
5. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה ותזכורות תשלום אליך.
6. לשלוח אליך הודעות מסחריות שאינן מוגדרות כ”שיווקיות”
7. לשלוח אליך התראות בדואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או הודעות דרך אפליקציית “וואטסאפ” כחלק מתקשורת האתר על הלקוחות שלו.
8. שליחה של מסרים שיווקיים הקשורים לעסק ו/או האתר שלנו ועוסקים בנושאים שלדעתנו עשויים לעניין אותך בדרכים שונות לרוב דוא”ל, הודעת טקסט, הודעת “וואטסאפ” וכדומה.
9. בכל עת, תוכל ליידע אותנו אם אינך מעוניין במסרים שיווקיים אלה, ואנו נדאג לכך שתוסר מרשימות התפוצה והתכתובות שלנו.
10. לשמור על האתר ו/או העסק שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.
11. טיפול ומתן מענה לתלונות שהוגשו על ידך וקשורות לאתר ו/או העסק שלנו.

נוסף על האמור לעיל, אנו באתר ו/או העסק עשויים למסור את הפרטים האישיים שלך לכל חברה בקבוצת החברות שלנו, כל חברות הבת שלנו, חברות גג שלנו – הכוללות בתוכנה את חבורת הבת שלה:
1. על פי מה שדורש החוק מאתנו.
2. בהקשר של כל הליך משפטי הקיים או עתיד להתקיים.
3. על מנת לבסס, להפעיל או להגן על זכויותינו המשפטיות.
4. לרוכש ו/או רוכש פוטנציאלי של כל עסק או רכוש שאנו רוכשים ו/או שוקלים לרכוש.

אנו עמלים לשמור על הפרטים האישיים שלך בידיים שלנו בלבד, באחריותנו:
1. לנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האובדן ו/או השימוש לרעה ו/או השינוי של הפרטים האישיים שלך
2. אנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתה תספק לנו בשרתים מאובטחים המוגנים בסיסמא ובחומת אש
3. כל ההעברות הכספיות המבוצעות בצורה דיגיטלית (ממוחשבות) דרך האתר, יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיות הצפנה
חשוב לציין, כי בעצם השידור מידע על פני רשת האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנו לא יכולים להבטיח שנתונים הנשלחים דרך רשת האינטרנט יהיו מאובטחים.

שימוש בעוגיות – Cookies:
האתר משתמש בעוגיות “cookies” לצורך חווית משתמש גבוה ושמירה על המשכיות גלישה במועדים שונים.
קבצים אלה הינם קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר.
חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך.
כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מוצרים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות המתאימות לך.
העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והעסק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי העסק או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.
נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.

למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:
www.google.com/policies/technologies/types
www.google.com/policies/privacy
www.facebook.com/policies/cookies

האתר ראשי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות והגולשים הנמצאים באתר, ואם האתר יתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, יידרש לדווח על כך מידית לרשויות החוק.

מעת לעת אנו עשויים לעדכן מדיניות זו, באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו.
עליך לבדוק את העמוד הזה מדי פעם לפעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות האתר.
ברשות האתר הזכות להחליט אם הוא מעוניין לספק פרטים אישיים המוחזקים בידיו אליך, והאתר עשוי לסרב למסור פרטים אישיים שאתה עלול לבקש עד למידה המותרת על פי החוק.
האתר כולל קישורים חיצוניים ופרטים על אתרים צד ג’, האתר אינו בעל שליטה על פרטים ונתונים אלה, ואינו אחראי על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’ כזה או אחר.